Vyjádření k tiskové zprávě ASMP ČR ze dne 6.8.2019.

Ačkoliv rozumíme obavám ze strany řemeslných cechů i Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR o budoucnost čerstvě vystudovaných řemeslníků, chtěli bychom všechny, které tato problematika zajímá, následujícím sdělením ujistit a zároveň vysvětlit, že se v žádném případě nejedná o podvodnou ani protiprávní činnost s úmyslem kohokoliv poškodit, nebo uvést v omyl.

Projekt Reprea s.r.o. byl vytvořen ku prospěchu všech zúčastněných stran a před jeho spuštěním byl řádný průzkum opírající se o Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zároveň bylo z naší strany vyžádáno oficiální stanovisko od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které je na našich webových stránkách každému k dispozici, a které jasně definuje problematiku odpovědného zástupce takto: „Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu, přičemž je zcela věcí podnikatele a odpovědného zástupce, jakým způsobem smlouvu uzavřou, jak v této smlouvě budou povinnosti odpovědného zástupce stanoveny a zda a jakým způsobem bude podnikatel vůči odpovědnému zástupci vyvozovat odpovědnost za případné nedodržování živnostenskoprávních předpisů. Navenek však vůči třetím osobám odpovídá za provozování živnosti podnikatel. Z pohledu živnostenského zákona nelze dovodit, že by odpovědný zástupce odpovídal za provoz podniku jako celku, tato odpovědnost vůči třetím osobám setrvává na podnikateli.“

Na základě oficiálního stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla právníky vytvořena taková smlouva, která odpovědnému zástupci poskytuje maximální ochranu, neboť zcela vylučuje odpovědnost za škodu způsobenou podnikateli odpovědným zástupcem. Striktní dodržení právě takového znění smlouvy, které vylučuje odpovědnost za škodu způsobenou odpovědným zástupcem vůči podnikateli a je zcela v souladu se zákonem, je jednou z podmínek pro poskytnutí služby našim klientům – podnikatelům, na které bezvýhradně trváme. Ve smlouvě odpovědných zástupců s našimi klienty je vždy bez výjimky výslovně uvedeno: „Podnikatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Odpovědného zástupce neúmyslně nebo z hrubé nedbalosti způsobené Odpovědným zástupcem porušením jakékoliv povinnosti Odpovědného zástupce uvedené v této Smlouvě v souvislosti s plněním této Smlouvy.“

Byť mediálně jistě poutavý, avšak zcela informačně zcestný titulek tiskové zprávy AMSP ČR o zmíněném „verbování bílých koní“, uvádí čtenáře v omyl, neboť z platného znění Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který institut odpovědného zástupce upravuje, i námi vyžádaného oficiálního stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které je každému k nahlédnutí na našich webových stránkách, jasně vyplývá, že odpovědný zástupce svou funkcí v žádném případě nevstupuje do statutárního orgánu společnosti (není jednatelem), a tudíž nenese za jednání společnosti vůči komukoliv žádnou odpovědnost, na rozdíl od „bílého koně“, který je vždy ve funkci statutárního orgánu společnosti (jednatel) a přebírá tak za jednání společnosti plnou odpovědnost, místo skutečně ovládající osoby v pozadí. Navíc v reakci na obavy z odpovědnosti potenciálních odpovědných zástupců vyvolaných médii a tiskovou zprávou AMSP ČR, připravuje v současné době naše právní oddělení ustanovení smlouvy, ve kterém se společnost Reprea s.r.o. zavazuje poskytnout bezplatné právní zastupování našich odpovědných zástupců u případných soudních sporů vedených proti nim podnikateli, které jednou provždy ukončí debaty o povaze podnikání a čistotě úmyslů naší společnosti ve vztahu k odpovědným zástupcům.

Naše společnost byla založena s dobrým úmyslem pomoci odpovědným zástupcům zúročit své poctivě nabyté vzdělání, nalézt možnost uplatnění v jejich oboru a ještě si pravidelně přivydělat, i pomoci začínajícím podnikatelům s překonáním jedné z mnoha administrativních překážek v podnikání, a proto žádáme o zastavení šíření dezinformací mezi laickou veřejnost a žádáme vaši redakci k podrobnému právnímu studiu problematiky odpovědného zástupce i k uvedení věci na pravou míru.

Oficiální stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu v PDF k nahlédnutí zde (odkaz na stanovisko MPO)